VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ společnosti FliCom Travel s.r.o., majitele obchodní značky a ochranné známky Hello Tour

 

I. Preambule

1/Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen SOZ) uzavírané se zákazníky FliCom Travel s.r.o., na základě  které se zákazníci zúčastňují zájezdů včetně dalších služeb pořádaných FliCom Travel s.r.o. Uzavřením SOZ zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami.

2/FliCom Travel s.r.o. / dále jen CK/ se zabývá prodejem a organizací vlastních zájezdů a zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby (dále jen „jiné služby cestovního ruchu“). Zájezdy pro veřejnost jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách www.hellotour.cz, zájezdy a cestovní služby pro uzavřené skupiny jsou tvořeny individuálně dle dohody.

II. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1/ Smluvní vztah mezi provozovatelem cestovní kanceláře společností FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114 00, IČO 24287393 a zákazníkem nebo jeho pravomocným zástupcem vzniká na základě písemné „Smlouvy o zájezdu“ potvrzené elektronicky společností FliCom Travel s.r.o. po úhradě částky za objednané služby zákazníkem na účet CK nebo provizního prodejce. Úhradou částky za rezervovaný zájezd nebo služby vyjadřuje zákazník bezvýhradný souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami a stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil.  Tímto okamžikem je uzavřena Smlouva o zájezdu /SOZ/ a je odeslána zákazníkovi na jím uvedenou mailovou adresu.

2/ Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, který je zveřejněn v českém jazyce na webových stránkách www.hellotour.cz, www.hellotour.cz nebo v dodatečných nabídkách, těmito smluvními podmínkami a reklamačním řádem.

3/ Katalogy zájezdů jsou vydávány v časovém předstihu, proto si společnost FliCom Travel s.r.o. vyhrazuje právo změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V případě, kdy se údaje na Smlouvě o zájezdu a v katalogu odlišují, jsou vždy závazné údaje, uvedené na podepsané a platné Smlouvě o zájezdu.

III. CENA ZÁJEZDU

1/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou FliCom Travel s.r.o. potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

2/ FliCom Travel s.r.o. má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21. dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou (např. přístavních poplatků, trajektů, lodních lístků), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo směnného kurzu české koruny vůči konvertibilním měnám, použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 5 %.

3/ Elektronické oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen odeslat uvedený doplatek na účet cestovní kanceláře nejpozději do 3 kalendářních dnů od tohoto oznámení. Nebude-li doplatek uhrazen, má FliCom Travel s.r.o. právo na odstoupení od smlouvy a zrušení objednaného zájezdu dle stornopoplatků uvedených v článku VII, odstavec 2.

4/Je-li CK nucena zvýšit cenu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy.

Zákazník má právo rozhodnout, zda se smlouvou souhlasí nebo od ní odstoupí. Pokud do 5 dnů od doručení návrhu od smlouvy písemně neodstoupí, má se za to, že se změnou smlouvy souhlasí.

5/ Případné slevy, vyhlášené FliCom Travel s.r.o. po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ FliCom Travel s.r.o.  má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

2/ FliCom Travel s.r.o.  je oprávněna požadovat zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu u zájezdů s katalogovou cenou nad 10 000 Kč za osobu včetně všech dojednaných fakultativních služeb, zájezdy a výlety s cenou nižší než 10 000 Kč za osobu jsou splatné ve výši 100 % do 7 kalendářních dnů od závazné rezervace je-li odjezd na zájezd více než 14 kalendářních dnů a do 3 kalendářních dnů je-li odjezd na zájezd méně než 14 dnů.

3/ Doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30. den před realizací zájezdu. Platbu je možné provést vkladem na účet CK, převodem na účet CK, hotově v kanceláři CK nebo složenkou, případně prostřednictvím těch provizních prodejců, které zákazník zmocní k provedení úhrady na účet CK FliCom Travel s.r.o.

4/ V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu bez ohledu na její výši.

5/ V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je FliCom Travel s.r.o. oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník.

6/ Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu včetně objednaných služeb nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. Doklad pro účast na zájezdu, pro ubytování a čerpání dalších služeb (Voucher) bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny zájezdu.

V. ZMĚNY SJEDNANÝCH SLUŽEB

1/ Pokud nastanou okolnosti, které společnosti FliCom Travel s.r.o. brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

2/ Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoli stornopoplatků při zrušení zájezdu ze strany CK a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytování, je-li nové ubytování stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasti, změna pořadí navštívených míst po trase, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních a podobných důvodů.

3/ Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že se změnami souhlasí.

4/ CK FliCom Travel s.r.o. je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám (resp. odpovídající zaměření zájezdu), vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění, poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly vinou CK poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě. V případě, že FliCom Travel s.r.o. zajistí jako náhradní plnění služby ve stejném rozsahu (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie), jsou další nároky zákazníka vůči CK Hello Tour vyloučeny.

5/ FliCom Travel s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodů zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, teroristický útok, dopravní problémy, technické uzavírky, přírodní kalamity, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí z takové změny programu a ceny zájezdu. U poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.

6/ Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd na zakoupený zájezd nebo výlet, má FliCom Travel s.r.o.  nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

7/ FliCom Travel s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, který činí u autobusových zájezdů 40 osob.  O takovém zrušení zájezdu musí FliCom Travel s.r.o.  zákazníka informovat nejpozději do 5 dnů před realizací zájezdu nebo čerpání zaplacených služeb. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad.

8/ Bez stanovené lhůty je CK oprávněna zrušit zájezd či upravit jeho program v důsledku neodvratitelné události (vyšší moci), které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni požadovat.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. Základní práva zákazníků:

a/ Právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění FliCom Travel s.r.o. dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu.

b/ Právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu.

c/ Právo být seznámen se změnami programu zájezdu, rozsahu služeb a ceny.

d/ Právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle čl. VII.

e/ Právo na reklamaci v souladu s čl. VIII (reklamace)

f/ Právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se SOZ a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které vzniknou CK.

g/ Právo na ochranu dat, která uvádí ve smlouvě o zájezdu a dalších dokumentech před nepovolanými osobami.

h/ Právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.

2. Základní povinnosti zákazníků:

a/ Poskytnout CK součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit cestovní kanceláří doklady, požadované pro zajištění zájezdu.

b/ Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. CK nedoporučuje účast na poznávacích zájezdech osobám s omezenou schopností pohybu. V takovém případě nemůže být předmětem reklamace klienta plná nebo částečná neúčast na garantovaném programu zájezdu dle SOZ. Průvodce není vázán přizpůsobit program zájezdu zákazníkovi se speciálními potřebami.

c/ Dostavit se ve stanoveném čase na stanovené místo odjezdu se všemi doklady požadovanými dle cestovních pokynů.

d/ Nahlásit účast cizích státních příslušníků.

e/ Zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. III a IV těchto podmínek a zaplacení prokázat dokladem. Vouchery na jednodenní výlety a vícedenní zájezdy zakoupené na slevových portálech nelze vyměnit za peníze.

f/ Převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb, řádně si je zkontrolovat a řídit se jimi.

g/ Dodržování pasových, celních, zdravotních, právních a dalších předpisů země, do které cestuje. Cizí státní příslušníci jsou povinni informovat se na vízovou povinnost u zastupitelství zemí, kam cestují. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník.

h/ Veškeré závady a odchylky od objednaných služeb oznámit zástupci CK bezodkladně a ihned po jejich zjištění a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění. V případě, že nelze nedostatky ihned odstranit, má zákazník možnost vyžádat si písemné stanovisko zástupce CK, průvodce nebo delegáta v místě. Toto písemné stanovisko se pak stává nedílnou součástí reklamace.  Při reklamaci je třeba vycházet pouze z katalogové nabídky a závazné SOZ.

i/ Zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu.

j/ Řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné určené osoby a dodržovat stanovený program, v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušení programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.

k/ Uhradit eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy.

l/ Výlety a zájezdy společnosti FliCom Travel s.r.o. neobsahují cestovní pojištění léčebných výloh, úrazů a odpovědnosti za škodu třetí osobě. Veškerá rizika a náklady spojené na výletu a zájezdu se skutečností, že zákazník nebyl pojištěn, nese zákazník, nikoliv společnost FliCom Travel s.r.o., průvodce nebo delegát. CK nedoporučuje svým zákazníkům cestovat do zahraničí bez řádného pojištění.

VII. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY ZÁKAZNÍKA, ZMĚNA REZERVACE, STORNOPOPLATKY

1/ Zákazník má právo odstoupit od smlouvy o zájezdu s FliCom Travel s.r.o.  kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu provede zákazník buď sepsáním záznamu o odstoupení od smlouvy v prodejním místě, kde služby zakoupil, mailem na adresu hellotour.rezervace@email.cz nebo ckjukejemail.cz nebo na toto místo zasílá doporučenou poštou písemné oznámení. U prodejců bez kamenné pobočky zasílá oznámení o odstoupení od smlouvy písemně na sídlo firmy. Pro určení doby zrušení zájezdu je rozhodující datum podání písemného či elektronického oznámení o zrušení zájezdu do CK nebo sepsání záznamu v prodejním místě.

2/ Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti CK stanovené smlouvou nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen uhradit společnosti FliCom Travel s.r.o.  následující poplatky ve výši:

-  ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu ... do 30 dnů před odjezdem

-  ve výši 60 % z celkové ceny zájezdu … 30-15 dnů před odjezdem

-  ve výši 80 % z celkové ceny zájezdu … 14-7 dnů před odjezdem

 - ve výši 100 % z celkové ceny zájezdu … méně než 7 dnů před odjezdem.

Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osoby včetně všech objednaných služeb.

3/ V případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení apartmánu nižším počtem osob.

4/ V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

5/ V případě podstatné změny rezervace u vícedenních zájezdů, již je myšleno prodloužení či zkrácení doby pobytu, změna termínu odjezdu, změna ubytovací kapacity, provedené do 30 dnů před plánovaným odjezdem, zaplatí účastník paušální poplatek 300 Kč/os. Pozdější změna se posuzuje jako zrušení původní smlouvy a podání nové objednávky.

Změna jména u cestujícího u vícedenních zájezdů může být provedena nejpozději 48 hodin před termínem zájezdu za poplatek 300 Kč/osoba.

U jednodenních výletů je změna cestující osoby v daném termínu zájezdu provedena za poplatek 150 Kč/osoba nejpozději 24 hodin před termínem odjezdu. U jednodenních výletů je možná změna termínu zájezdu nejpozději 30 dnů před objednaným termínem za poplatek 150 Kč/osoba.

Cena místenky na předem určené místo v autobusu je 150 Kč.

6/ Pokud skutečně účelně vynaložené náklady a škody, ke kterým došlo zrušením smlouvy o zájezdu nebo změnou rezervace, budou vyšší než výše uvedené poplatky, je zákazník povinen uhradit i tento rozdíl.

7/ Vrácení peněz za zájezd, který byl zakoupen na slevovém portálu, nelze požadovat. CK v odůvodněných případech může poskytnout zákazníkovi výměnu za jiný zájezd do maximální ceny zakoupeného voucheru v témže kalendářním roce, stane-li se tak 30 a více dnů před termínem odjezdu na daný zájezd. CK nevrací peníze ani klientům, kteří neaktivují svůj zakoupený voucher a v rozporu s podmínkami nákupu výletu nebo zájezdu neprovedou v termínu stanoveném na voucheru svoji rezervaci u CK.

VIII. REKLAMACE

a/ CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SOZ bez ohledu, zda tyto závazky měly být plněny CK přímo či jiným dodavatelem služeb pro CK.

b/ V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo dohodnuto ve SOZ, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky musí uplatnit písemně nejpozději do 1 měsíce /30 dnů/ po skončení zájezdu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

c/ Písemné stanovisko zástupce CK, průvodce nebo delegáta v místě pobytu k závadám a odchylkám od objednaných služeb se stává nedílnou součástí reklamace.  Při reklamaci je třeba vycházet pouze z katalogové nabídky.

d/ Reklamační právo lze uplatnit také u zplnomocněného obchodního zástupce CK, který prodej zprostředkoval.

e/ CK neručí za kvalitu cizích služeb, které si zákazník objedná přímo na místě, např. prostřednictvím delegáta, ani za škody způsobené zákazníkem, třetí osobou nespojenou s poskytovanými službami nebo událostí, které nešlo zabránit. Ztrátu či poškození zavazadel při dopravě reklamuje zákazník přímo u dopravce.

f/ Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se CK  nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě.

g/ Subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů byla v České republice pověřena Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email adr@coi.czwebové stránky www.adr.coi.cz.

IX. POJIŠTĚNÍ

I. Povinné smluvní pojištění CK:

FliCom Travel s. r. o.  má po celou dobu své činnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

a/ neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nebo

b/ nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd

neuskutečnil, nebo

c/ nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části. CK je povinna předat zákazníkovi současně se SOZ doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu (zálohy). V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do ČR, pokud je doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

II. Ostatní pojištění:

FliCom Travel s.r.o. zprostředkovává cestovní pojištění (úhrada nutné a neodkladné zdravotní péče v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storna zájezdu) svých klientů u společnosti  AXA ASSISTANCE. O podmínkách pojištění a výši plnění se klienti CK mohou informovat na webových stránkách CK a objednat si tuto službu online. Pojištěním vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK je pouze prostředníkem při sjednávání pojistné smlouvy.

X. CESTOVNÍ DOKLADY, VÍZA

Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu zúčastnit, postupuje CK stejně, jako by zákazník zájezd stornoval, tedy dle odstavce VII. Zákazníci, kteří si zajišťují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí. V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit náhradní doklady sám a na vlastní náklady. CK nenese odpovědnost za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech nebo udělení víz.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Cestovní kancelář Hello Tour má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění smlouvy o zájezdu nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka.

Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení a evidence plateb. Pro účely plnění smlouvy o zájezdu, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní průvodci a delegáti, smluvní pojišťovny). Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli). Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. při zařazení do věrnostního programu. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. Zasílání obchodních sdělení může zákazník odvolat zasláním emailu na emailovou adresu hellotour.rezervace@email.cz, ckjukej@email.cz nebo zrušit přímo v zaslaném newsletteru tlačítkem „odhlásit“.

XII. POZNÁMKY, DOPORUČENÍ, UPOZORNĚNÍ

Při výběru zájezdů doporučujeme detailní seznámení se s poskytovanými službami, ubytováním a dopravou. Bližší a doplňující informace rádi podají pracovníci CK telefonicky nebo e-mailem. U pobytů je potřeba počítat s tím, že v den nástupu je možné ubytovat se většinou po 15.00 hod., v den odjezdu je třeba vyklidit ubytovací kapacitu do 10.00 hod (nebo dle pokynů delegáta). Při rezervaci ubytování v apartmánech je zákazník plně zodpovědný za počet lidí, které přihlásí k obývání apartmánu, bez ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že správa apartmánu může odmítnout nepřihlášené osoby ubytovat, bez nároku na jejich reklamaci. Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového (příp. vícelůžkového) pokoje musí být započítána přirážka k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se nenajde další účastník, který bude pokoj sdílet.

Požadované umístění v busu lze zakoupit místenkou v ceně 150 Kč/osoba, požadovaný přístup na trase mimo závazná odjezdová místa nemusí CK akceptovat.

První a poslední den zájezdu jsou určeny především k zajištění dopravy a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat zkrácení zájezdu. CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, z důvodů přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek, teroristického útoku či vyšší moci. Zákazník musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu možnost výraznějšího zpoždění oproti předpokladům. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění. CK nenahrazuje služby, které nebyly v důsledku změny termínu odjezdu čerpány.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ vstoupily v platnost a účinnost dne 10. 12. 2019 a vztahují se na veškeré zájezdy a jednodenní výlety společnosti FliCom Travel s.r.o. zakoupené od tohoto data.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.